جلسه هم اندیشی و برسی فراکسیون امید

جلسه هم اندیشی و برسی فراکسیون امید با حضور دکتر نوبخت پیرامون برنامه ششم توسعه

تصویر
تصویر