جلسه با دفترياران استان قزوين

جلسه دفترياران استان قزوين با سيده حميده زرآبادى ،نماينده قزوين ،البرز و آبيك

تصویر