سازمان هایی که با هم تعارض منافع دارند باید از هم تفکیک شوند

به گزارش نغمه علی بیک زاده خبرنگار گیتی آنلاین حمیده زرآبادی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 26 اسفندماه 97 در گفتگو با گیتی آنلاین گفت: در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف کننده که عضوی از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است مسئولیت قیمت گذاری را برعهده دارد در صورتی که وزارت صنعت خودش مثلا در بحث خودرو سهام دار هم هست

نماینده قزوین تاکیدکرد: یعنی وزارت صنعت خودش مجوز صادر می کند بعد خودش وظیفه نظارت بر قیمت ها را برعهده دارد.
زرآبادی تصریح کرد: معلوم است که در کار این وزارتخانه اشکال پیش می آید چون یک روابطی در اینجا شکل می گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: به نظر من باید قسمت هایی که تعارض منافع دارد از هم تفکیک شود و در یک ساختار نباشد.
زرآبادی در ادامه گفت: حالا اگر بازرگانی را از وزارت صمت جدا کنیم و نظارت را به خودش واگذار کنیم باز همین بساط است.
وی متذکر شد: مجلس هم اصولا با این موضوع موافق نیست و به آن رای نمی دهد.