تذکر کتبی زرآبادی به ریس جمهور

سیده حمیده زرآبادی به وزیر راه: تامین اعتبار جهت تعریض و اصلاح مسیر و احداث ابنیه فنی و آبروهای مسیر روستاهای حوزه انتخابیه از بخش رودبار از الموت شرقی. به رییس جمهور: لزوم پرداخت حقوق سربازان وظیفه مطابق با قانون.

 

سیده حمیده زرآبادی به وزیر راه: تامین اعتبار جهت تعریض و اصلاح مسیر و احداث ابنیه فنی و آبروهای مسیر روستاهای حوزه انتخابیه از بخش رودبار از الموت شرقی. به رییس جمهور: لزوم پرداخت حقوق سربازان وظیفه مطابق با قانون.