وزارت صنعت، توانایى متوقف کردن تولید پراید را ندارد

ارابــه مرگــش بخوانیم یا خــودروى بى بضاعت ها؟! نامش را هرچه بگذاریم، حال بــا 52میلیــون تومــان قیمت، صدرنشین رویاى همان قشرکم درآمد شــده و بهانه اى براى بده و بســتان هاى تریبونى. یک روز توقــف خط تولیدش سرتیترخبرها مى شــود و روز دیگر عدم اراده و قدرت از رده خارج کردنش موضوع موضع گیرى هاى جناح ها در وزارت صمت و بهارستانى ها. و اکنون حاصل همه این اره دادن و تیشه گرفتن ها، پرسشى است که زبان شفاف گویى بسیارى از مسئولن را بازکرده اســت: »اگر خانــواده پراید، خودروهایى غیراســتاندارد اعلم و خط تولیدش متوقف شــده، چــرا قیمتشً تصاعدى درحال افزایش است؟اصل آیا تولید پراید واقعاً متوقف شــده؟ « آنچه مى خوانید توضیحات »سیده حمیده زرآبادى« عضوکمیسیون صنایع مجلس شوراى اســلمى اســت کــه درگفت وگــو با »نسل فردا« عنوان شد.

پرایــد از مرز 50میلیــون تومان گذشت، این افسارگسیختگى قیمت براى خودرویى که قرار بود سال 97 از رده خارج شود چه مفهومى دارد متاسفانه درحوزه خودرو بحثى که اتفاق افتاد این بود که پــس از مصوبه تعیین شده )قیمت 5درصد زیرحاشیه بازار،( قطعاً هر اتفاقى که بــازار را تحت تأثیر قرارمى دهد باعث بالرفتن نرخ خودرو مى شود. یعنى وزارت صنعت باعث ایجاد ًیک افسارگسیختگى قانونى شد.اساسا دیگر تعرفه گــذارى و قیمت گذارى در مجلس انجام نمى شــود و دولت انجام مى دهد.بحث 5درصد زیر حاشیه بازار و ورود بیشتر دلل ها، به هرج و مرج قیمت خودرو دامن زد. وزارت صنعت نه برنامه اى بــراى از رده خارج کــردن خودروهاى غیراســتاندارد از جمله پراید را دارد نه قدرت و توانایى کنترل قیمت ها را دارد. مگر وزارت صمت متوقف شدن خط تولیدش را اعلم نکرد؟ بــه نظــر مى رســد وزارت صنعت در شــعار دادن خوب عمل مى کند؛ یعنى درمرحله نمایــش و گفتاردرمانى درجا زده است. یعنى به محض اینکه مشکلت زیاد مى شــود قیمت ها افزایــش پیدا مى کند. یک روز مى گویند مى خواهیم ً خودروســازى را کامل خصوصى کنیم یــک روز مى گویند مى خواهیــم از رده خارجش کنیــم، یــک روز مى گویند گشایشى درصنعت خودروسازى درراه اســت. درواقع روش هاى وزارت صنعت ً اصل درست نیست و اســتیضاح وزارت صنعت هم که مطرح نشد. اگر اســتیضاح انجام شود اوضاع صنعت خودروکشور بهتر مى شود شاید در حال حاضرموضوع صنعت از همه استیضاح ها مهم تر باشد.