تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون مشکلات دامداران استان قزوین

تصویر
سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک

تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون مشکلات دامداران استان قزوین