مکانیسم های حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران در جنگ ها و منازعات

تصویر
بخشی از سخنرانی نخست سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی/ ژنو

جمهوری اسلامی ایران تلاش های قابل توجهی در این مسیر انجام داده است که مشارکت زنان را در فرآیندهای سیاسی مانند انتخابات پارلمان، شورای شهر و روستا، احزاب سیاسی و انتصاب در سطوح مختلف تصمیم سازی تقویت نماید.

اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی مساوی و مشارکت کامل زنان در پارلمان را با عدم مرزبندی بین مردان و زنان تضمین کرده است: "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می شود."

پارلمان ایران فراکسیون زنان را به عنوان یک بدنه اصلی برای پیشبرد حقوق و منافع زنان به رسمیت شناخته است، این در حالی است که منافع زنان به طور همزمان در دیگر فراکسیون های پارلمان مانند فراکسیون حقوق بشر و فراکسیون امور جوانان نیز پیگیری می شود.

درصد رو به افزایش کرسی های پارلمان که در ایران به زنان اختصاص یافته است، نشانگر یک روند رو به پیشرفت است.

تعداد زنان عضو پارلمان در انتخابات اخیر دوبرابر شده است و جوان ترین نماینده پارلمان زن 30 سال سن دارد.

برای تغییر کلیشه های سنتی درباره قدرت زنان به عنوان رهبران قابل اتکاء و تصمیم سازان، باید از کودکانمان آغاز کنیم؛ در این مسیر، دانش آموزان ایرانی در مدارس این تقسیم کار عادلانه را در قالب انتخابات مجلس دانش آموزی تمرین می کنند.

اطلاعات و آماری وجود دارد که نشان می دهد افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان لزوما به تصویب قوانین حمایتی از زنان نمی انجامد، بنابراین، برای ایجاد یک بدنه شایسته از زنان برای خدمت در مجلس باید راهبردی بلند مدت در جهت پرورش نسل جوان اتخاذ کرد تا ایشان را از سطوح محلی تا ملی آماده مشارکت سیاسی سازد.

در ایران برای نمونه، انتخابات شهر و روستا عرصه های موثری برای کسب تجربه و دانش است.