روز جهانی معلولان گرامی باد

تصویر
سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،البرز و آبیک

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست، روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است، روز نشان دادن ما می توانیم. روز جهانی معلولان گرامی باد