سید ناصر قوامی

سرکار خانم حمیده زرآبادی از زمانی که من ایشان را میشناسم مهذب ، منظم و با تقوا بودند
سید ناصر قوامی

سرکار خانم حمیده زرآبادی از زمانی که من ایشان را میشناسم مهذب ، منظم و با تقوا بودند